Goda Testamentet

ORDLISTA

Allmänna arvsfonden

Om arvsberättigade släktingar saknas och den avlidne inte har skrivit ett testamente tillfaller arvet Allmänna arvsfonden. Fonden, som förvaltas
av Kammarkollegiet, stödjer bland annat personer med funktionsnedsättning samt projekt för barn och ungdomar.

Arvinge

Person som har rätt till arv enligt den legala arvsordningen.

Arvslott

Den del av en kvarlåtenskap som en arvinge ärver enligt lag. Häften av arvslotten kan testamenteras bort. Den andra halvan är bröstarvingens
laglott.

Arvsskatt

Skatt på arv som avskaffades 17 december 2004.

Bodelning

Görs när den efterlevande är maka/make (i vissa fall sambo), innan fördelning av kvarlåtenskapen sker.

Boutredning

Den utredning som görs angående den avlidnes tillgångar och skulder. I utredningen ingår även bouppteckning och till sist ett arvskifte, där
tillgångarna fördelas enligt lag och/eller testamente.

Bröstarvinge

Arvingar i rakt nedstigande led, d.v.s. biologiska och adopterade barn, barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v.

Dödsbo

Kvarlåtenskap som ännu inte har fördelats genom arv. Dödsboet räknas som juridisk person.

Dödsbodelägare

Efterlevande maka/make (i vissa fall sambo), arvingar som inte uteslutits genom ett testamente samt universella testamentstagare. Dessa förvaltar
dödsboets egendom gemensamt under boets utredning.

Fri förfoganderätt

Innebär att testamentstagaren får disponera arvet helt fritt under sin livstid förutom att testamentera bort den andel han/hon har ärvt.

Fri nyttjanderätt

Den som ärver med fri nyttjanderätt är inte ägare till egendomen och får därför inte sälja den. Det är den som har äganderätten som avgör vad
som ska göras med egendomen.

Full äganderätt

Innebär att arvet får disponeras helt fritt av testamentstagaren och även tas upp i dennes testamente.

Inbördes testamente

Testamente som upprättas gemensamt av två eller flera personer, till förmån för varandra. Skrivs ofta mellan sambor, som inte ärver varandra
enligt lag, men är vanligt även mellan makar.

Kvarlåtenskap

All den egendom som tillhört en avliden person.

Laglott

Den del av arvet som bröstarvinge har rätt till enligt lag. Motsvarar 50% av arvslotten.

Legala arvingar

De personer som har rätt att ärva enligt lag.

Legat

Viss sak eller bestämt penningbelopp som erhålls enligt testamente. Ett legat ska utges från dödsboet innan arvskifte.

Legatarie

Någon som via testamente får något bestämt, t.ex. ett fast belopp, ett konstverk, smycke eller annat fördefinierat – ett legat. En legatarie är
inte dödsbodelägare, kallas inte till bouppteckning och fattar inte beslut om dödsboets förvaltning.

Lös egendom

Lös egendom är allt som inte är fast egendom. Hit hör bland annat fordringar, bostadsrätter, värdepapper, pengar och alla former av lösöre.

Lösöre (lös sak)

Ett snävare begrepp än lös egendom. Avser endast fysiska, naturligt flyttbara föremål, som t.ex. husgeråd, möbler, bilar, båtar, cyklar, kläder,
mobiltelefoner, musikanläggningar och tv-apparater.

Orubbat bo

Ett äldre uttryck som främst användes i testamenten upprättade före 1987. Detta uttryck har idag ersatts av uttrycket fri förfoganderätt.

Särkullbarn

Barn som inte är gemensamma för makar/sambor, d.v.s. som har annan mamma/pappa än den man är gift eller lever ihop med.

Tilläggstestamente

Skrivs, undertecknas och bevittnas på samma sätt som ditt huvudtestamente, om du vill ändra eller lägga till något med hänvisning till huvudtestamentet.

Testamentsexekutor

En person som genom ett testamente får i uppdrag att förvalta och avveckla ett dödsbo i enlighet med testators vilja.

Testamentstagare

Den som får något genom ett testamente.

Testator/testatrix

Den som upprättar ett testamente, d.v.s. en testamentsgivare. Kallas testator om det är en man och testatrix om det är en kvinna.

Universell testamentstagare

Någon som genom ett testamente får hela eller en viss kvot/andel av den avlidnes kvarlåtenskap.

Skriv nu